V Alžbetinom Dome sa poskytujú alebo zabezpečujú sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktoré sú:

a) odborné činnosti:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
ošetrovateľská starostlivosť

b) obslužné činnosti:
ubytovanie
stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

c) ďalšie činnosti:
poskytovanie osobného vybavenia
utváranie podmienok na úschovu cenných veci
zabezpečenie záujmovej činnosti

Základné sociálne poradenstvo
– posúdime problém prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny, príbuzných, poskytneme základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčame a sprostredkujeme odbornej pomoci.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
– poskytujeme prijímateľovi sociálnej služby pomoc pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a úkonoch osobnej hygieny.

Sociálna rehabilitácia
– vykonávame činnosti na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri základných sociálnych aktivitách.

Ošetrovateľská starostlivosť 
– prijímateľom sociálnej služby poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.

Ubytovanie
– poskytujeme ubytovacie priestory, delené na ubytovacie bunky, ktoré tvoria 2 alebo 3 jednolôžkové alebo dvojlôžkové izby s príslušenstvom. Každá ubytovacia bunka má kúpeľňu, sociálne zariadenia, balkón. Každý prijímateľ sociálnej služby má polohovateľné lôžko s antidekubitným matracom. Izby je možné upraviť podľa vlastného vkusu najmä osobnými predmetmi.

Stravovanie
– poskytujeme celodennú stravu tj. raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, podľa odporúčaní lekára aj druhá večeru. Jedálny lístok je pripravovaný v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby.

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.

Okrem zmienených 
– zabezpečíme kadernícke služby, pedikúru, rehabilitácie, nákup vecí osobnej potreby, duchovnú podporu.