V našom zariadení poskytujeme sociálnu službu:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Žiadatelia s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu:

 • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je v kompetencii obcí a miest.
 • O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na miestny úrad v mieste trvalého bydliska
 • Tlačivo žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytuje priamo príslušný miestny úrad
 • posudkový lekár obce vypracuje lekársky posudok a sociálny pracovník obce sociálny posudok na základe ktorého sa vydáva Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • žiadateľ podáva žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ( k prevzatiu pri osobnej návšteve alebo k stiahnutiu na našej webstránke ) ku ktorej priloží posudok a rozhodnutie o odkázanosti.

 Samoplatcovia:

 • Prijímateľom sociálnej služby v  zariadení pre seniorov Alžbetin dom sa môže stať aj fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek ale nemá právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Samoplatcom nie je poskytovaný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Prijímateľ sociálnej služby – samoplatca platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby
 • Žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Alžbetinom dome

Pri nástupe do zariadenia je potrebné priniesť:

 • Potvrdenie o bezinfekčnosti
 • Zoznam osobných vecí a šatstva

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby