Kvalita sociálnych služieb

Zákon o sociálnych službách určuje povinnosť poskytovateľom sociálnej služby plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Vedenie Alžbetinho domu sa  za účelom zvyšovania kvality zariadenia rozhodlo pre implementáciu podmienok kvality s procesným prístupom.

Alžbetin dom zabezpečuje kvalitu svojich služieb prostredníctvom kvalifikovaného personálu, ktorý uplatňuje profesionálny a individuálne orientovaný prístup ku klientovi. Hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb klientom prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na individuálny prístup pri uspokojovaní potrieb a požiadaviek klienta.

Strategické ciele:

1.) Implementovať podmienky kvality podľa prílohy číslo 2 zákona o sociálnych službách.
Termín: 2017

2.) vypracovať a aplikovať odborné postupy starostlivosti o klienta
Termín: 2017

3.) Všetky odborné procesy realizovať za aktívnej účasti a spolurozhodovania klienta prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, opatrovateľstva, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín
Termín: 2017

4.) Zabezpečiť podmienky pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti pracovníkov z dôrazom na komunikáciu s klientom a zvládanie krízových situácií klienta
Termín: 2017

5.) vybudovať partnerské vzťahy s inými organizáciami na podporu služieb klientovi
Termín: 2017

6.) rozšíriť priestory pre realizáciu činností sociálnej rehabilitácie, terapií a záujmovej činnosti.
Termín: 2018

7.) rozšíriť ubytovaciu časť zariadenia
Termín: 2018