Za sociálnu službu platí prijímateľ sociálnej služby sumu najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na jej poskytovanie. Po predložení rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu má prijímateľ sociálnej služby nárok na zníženie tejto sumy o sumu, ktorú Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR prispieva nášmu zariadeniu na poskytovanie sociálnej služby.

Cenník 2019 _ racionálna strava

Cennik 2019 _ diabetická / bielkovinová / vyživná strava

Cennik 2019 _ racionálna strava_samoplátca

Cenník 2019 _ diabetická / bielkovinová / vyživná strava_samoplátca

Prijímateľ platí za sociálnu službu mesačne vo výške v závislosti od počtu kalendárnych dní, tzn. suma na deň x počet dní v príslušnom mesiaci.